Menü
Villámajánlatok Információ
op-piggy-bank
Spórolás számláló
Villámajánlatok Információ
Kérdésed van? Segítünk!
ugyfelszolgalat@onlinepenztarca.hu
Menü
Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Online Pénztárca Program az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (továbbiakban úgy is, mint Szolgáltató) által és a www.onlinepenztarca.hu oldalon közzétett partnerek (továbbiakban úgy is, mint Partnerek) részvételével mûködtetett, olyan ügyféljutalmazási rendszer, melyben az ügyfelek a Partnereknél lebonyolított vásárlásaik alapján, a jelen szabályzatban meghatározott módon áruvásárláskor, valamint szolgáltatások igénybe vétele alkalmával beváltható kedvezményösszeget gyûjthetnek.

Jelen Szabályzat az Online Pénztárca Programban résztvevõ természetes és jogi személyek, valamint az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság közötti szerzõdés általános szerzõdési feltételeit tartalmazza.

Jelen szabályzat 2017.12.27 napján lép életbe.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság az Online Pénztárca Program hatékony mûködtetése érdekében az informatikai és ügyfélszolgálati feladatokat az ügyfelek részére kizárólagosan látja el.

 

I. Fogalmak

Online Pénztárca: Regisztrált, aktív vagy még nem regisztrált, inaktív felhasználók online tárhelyen rögzített, Partnereknél történõ vásárláskor, illetõleg szolgáltatás igénybevételekor felhasználható kedvezményt tároló szolgáltatás (továbbiakban úgy is, mint Szolgáltatás).

Ügyfél: Azon természetes, vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasággal a Szolgáltatáshoz való csatlakozás céljából szerzõdéses jogviszonyt létesít.

Inaktív felhasználó: Olyan személy, aki valamely szerzõdött Partnernél vásárlási tranzakciót bonyolított, vagy olyan szolgáltatást vett igénybe, mely tranzakció után a Partnerre vonatkozó szabályzata alapján kedvezmény illeti, a regisztráció megtörténtéig, annak elmaradása esetén a tranzakció bonyolítása napjától számított 14 napig (regisztrációs idõ). Az inaktív felhasználó adatai a regisztrációs idõ elteltével egyidejûleg törlésre kerülnek a Szolgáltatás rendszerébõl.

Aktív felhasználó: Olyan személy, aki valamely szerzõdött partnernél vásárlási tranzakciót bonyolított, vagy olyan szolgáltatást vett igénybe, mely tranzakció után a Partnerre vonatkozó szabályzata alapján kedvezmény illeti, és a regisztrációs idõ alatt adatai véglegesítése és a kedvezmény igénybevételére irányuló nyilatkozatot tett, valamint a regisztrációs adatlapot hiánytalanul kitöltötte, a rendszer regisztrációt jóváhagyó értesítésétõl kezdõdõen a regisztrációja törléséig.

Regisztrációs idõ: Az az idõtartam, mely alatt inaktív felhasználó a szolgáltatás igénybe vételérõl szóló szándéknyilatkozatot tehet, adatait véglegesítheti és a szolgáltatásba regisztrálhat. A regisztrációs idõ valamely szerzõdött Partnernél történt, Partnerre vonatkozó szabályzata alapján kedvezményre jogosító vásárlási tranzakció, vagy kedvezményre jogosító szolgáltatás igénybe vétele napjától számított 14 nap.

Adatok véglegesítése: A regisztrációs adatlap kitöltése és az ügyfél nyilatkozattétele arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, megadott adatai kezeléséhez a Szolgáltatás biztosítása érdekében hozzájárul.

Kedvezmény kibocsátó: a Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint az Adatkezelési Szabályzat I. számú mellékletben meghatározott Kibocsátó Partnerek.

Kedvezmény Beváltó: A Szolgáltatás honlapján (www.onlinepenztarca.hu) közéttett, illetõleg az Adatkezelési Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott valamennyi Partner.

Kedvezmény juttatása: Az Online Pénztárca Programban résztvevõ Partnerek a szolgáltatásaikat igénybevevõ ügyfeleik vásárlásaihoz, valamint egyéb, kedvezményre jogosító szolgáltatásaik igénybevételéhez kapcsolódóan a késõbbi, Kedvezmény Beváltó partnereknél történõ vásárlásaik, illetõleg szolgáltatások igénybevétele során felhasználható árkedvezményként nyújtanak az Ügyfelek részére.

Kedvezmény Elfogadás: Az Online Pénztárca Programhoz csatlakozott valamennyi Partner a náluk történt termékvásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele során az Online Pénztárcában összegyûlt kedvezményt névértéken, pénzhelyettesítõként elfogadja.

Partnerek: Az Online Pénztárca Programhoz csatlakozó vállalkozások, melyek ügyfeleik hûségét az Online Pénztárca Program segítségével kívánják növelni. Az Online Pénztárca Programban résztvevõ Partnerek mindenkori listáját az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság a Program honlapján (www.onlinepénztárca.hu) teszi közzé, valamint a Partnerek listáját az Adatkezelési Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

Keretösszeg: A mindenkor összegyûjtött és beváltható kedvezmények összege, mely a beváltás során a termék, vagy szolgáltatás vételárát beváltási névértéken csökkenti. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság a kedvezmény-juttatási és kedvezmény-elfogadási tranzakciókat az ügyfél Online Pénztárca fiókjában, egyénenként és elkülönítve regisztrálja. Minden esetben az ügyfél Online Pénztárca fiókjában szereplõ kedvezményösszeg az irányadó, azzal, hogy a kedvezmény összege minden esetben a feltüntetettel megegyezõ névértéken, forintban értendõ. Az Online Pénztárca partneri hálózatában a keretösszeg termék és szolgáltatás vásárlása során a végfelhasználói, bruttó árból levonandó kedvezményként, pénzhelyettesítõként kerül elfogadásra. A Keretösszeg mögötti helytállási kötelezettség az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságot terheli. A Keretösszeg a mindenkori Partnerek által meghatározott termékkörökben és szolgáltatási körökben használható fel.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni a Keretösszeg felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető összeghatárt. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött Keretösszeget bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt keretösszeg tekintetében.

Az Online Pénztárca Program tartalmát 500 Forintos engedmény kuponok formájában tartjuk nyilván.

 

II. A szerzõdés létrejötte, a Szolgáltatás

A Szolgáltatásban az Online Pénztárca Program szerzõdött Partnereinél történõ vásárlással, illetõleg kedvezményre jogosító szolgáltatás igénybevétele útján, valamint ezt követõen a Szolgáltatásba a regisztrációs idõn belül történõ regisztrációval lehet részt venni.

A kedvezmény összegét és nyújtásának feltételeit a Partnerek, illetõleg Szolgáltató és Partnerek együttesen jogosultak meghatározni.

Az Online Pénztárca Programban való részvételre irányuló szerzõdés a regisztrációs idõn belül történõ, a Szolgáltatás honlapján (www.onlinepenztarca.hu) található regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével és benyújtásával, egyidejûleg az Általános Szerzõdési Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával történõ regisztrációt követõen, a rendszer regisztrációt jóváhagyó értesítésével jön létre. A Szolgáltatásba történõ regisztráció kizárólag az erre rendszeresített online felületen lehetséges.

A regisztrációs ûrlap hiánytalan, online elküldése kifejezi azt is, hogy az Ügyfél az Online Pénztárca Szolgáltatás jelen szabályzatában leírtakat – különös tekintettel a változásokra - magára nézve kötelezõen elfogadja és betartja, továbbá azt, hogy Ügyfél a regisztrációs ûrlapon hivatkozott Adatkezelési Szabályzatot önkéntesen, a regisztrációs ûrlapon elhelyezett hiperhivatkozással elérhetõ szabályzatok elolvasását és megértését követõen, a Szolgáltatás igénybevételének szabályai maradéktalan ismerete mellett adta meg. 

A regisztráció során fellépõ, adatkapcsolatot érintõ hiba és a jóváírt kedvezmény regisztrációs idõ letelte miatti elvesztése a Szolgáltatónak fel nem róható helyzetnek minõsül, e körben az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mindennemû felelõsségét kifejezetten kizárja.

Ügyfél a regisztrációs lapot köteles a valóságnak megfelelõen, hiánytalanul kitölteni. A nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos, hibás regisztráció - a rendszer jóváhagyásától függetlenül érvénytelen. Az Adatlapon közölt bármely adat megváltozásáról az Ügyfél az Online Pénztárca Program ügyfélszolgálatát köteles írásban, elektronikus levél útján, a Szolgáltatás weboldalán található elérhetõségen értesíteni. Az ennek esetleges elmulasztásából eredõ valamennyi következmény és kár az Ügyfelet terheli.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság kifejezetten, elõzetes figyelmeztetés nélkül jogosult Ügyfél Online Pénztárca Programba történõ belépési igényét elutasítani az alábbi esetekben:

 • amennyiben az Ügyfél a regisztrációhoz szükséges törzsadatokat hiányosan, hibásan, illetõleg nyilvánvalóan valóságnak nem megfelelõ adatokkal töltötte fel;
 • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, email címmel;
 • a Programban való részvételét Szolgáltató szerzõdésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali felmondással már korábban megszûntette.

Szolgáltató a kitöltött regisztrációs ûrlap kitöltésétõl és benyújtásától számított 1 munkanapon belül a szerzõdéskötési feltételek teljesülése alapján regisztrálja az Ügyfelet. A regisztráció jóváhagyásának esetleges késedelme miatt a Szolgáltató a felelõsségét kizárja, kivéve azon esetet, ha a regisztrációs ûrlapot ügyfél hiánytalanul benyújtotta, a szerzõdéskötés feltételei fennállnak és a regisztrációs idõ Szolgáltató késedelme okán telik le; ebben az esetben Szolgáltató az inaktív állapotban, elõzetesen regisztrált egyenleget a regisztráció elfogadásával egyidejûleg Ügyfél Online Pénztárca fiókjában jóváírja. 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, hogy a regisztrációs ûrlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e, Szolgáltató az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélésekbõl származó igényekért semmilyen felelõsséggel nem tartozik. 

 

III. A Szolgáltatás jellege

Az Online Pénztárca fiókban jóváírt Keretösszeg más személyre át nem ruházható, másnak felhasználásra sem részben, sem egészben át nem engedhetõ, más fiókba át nem vihetõ, e tilalom kifejezetten, de nem kizárólagosan kiterjed továbbá a Szolgáltatáshoz hozzáférés érdekében szükséges, Ügyfél fiókjának azonosítását szolgáló adatokra is. A Szolgáltatás személyhez kötött, tulajdonközösség tárgyát nem képezheti és forgalomképtelen, így sem ingyenesen, sem visszterhesen nem idegeníthetõ el, biztosítékként zálogba vagy óvadékba nem adható, továbbá hagyaték tárgyát sem képezheti. A kedvezményre jogosult Ügyfél elhalálozása esetén az Online Pénztárca fiókban jóváírt Keretösszeg a jelen szabályzatban foglaltak szerint elévül. 

A Kedvezmény juttatás és Kedvezmény beváltás feltételei megváltoztathatók és Partnerenként eltérhetnek, így különösen az igénybevétel lehetõségének tárgyi köre Partnerenként változhat. Az egyes Partnereknél érvényes juttatási, beváltási feltételeket a hatályba lépést megelõzõen a Partnerek a weboldalukon, valamint a Szolgáltató a saját honlapján is közzéteszi.

Ügyfelek a Partnereknél teljesített vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után kedvezményként felhasználható keretösszeget gyûjthetnek:

 • online vásárlási tranzakciók esetén, amennyiben a vételár teljesítése elõre, online elektronikus rendszeren keresztül történik, úgy a vásárlással egyidejûleg történik a kedvezmény jóváírása, illetõleg utólagos fizetés esetén a vételár Partnerhez történõ megérkezését követõ 72 órán belül történik a jóváírás.
 • szerzõdött Kibocsátó Partnerek által, saját Ügyfelei részére meghirdetett, vagy nyílt akciói keretében jóváírás adható, Kibocsátó Partner által mindenkor meghatározott feltételek szerint.

Kibocsátó Partnerek közvetlenül, Szolgáltató ellenõrzése és jóváhagyása nélkül teljesíthetnek jóváírást Ügyfél Online Pénztárca fiókjába.

A vásárlást, illetõleg kedvezmény igénybe vételére jogosító szolgáltatás igénybe vételét követõen jóváírt kedvezménnyel összegüggésben lebonyolított tranzakció után további juttatásra nincs lehetõség, kivéve, ha Ügyfél reklamációja alapján a szerzõdött Partner a reklamáció jogosságát megállapítja és a jóváírás korrekcióját jogosultságától függõen maga elvégzi, vagy Szolgáltatónál kezdeményezi.

Az Online Pénztárca fiókban elhelyezett Keretösszeg akkor használható fel, amennyiben annak összege eléri az 500,- (ötszáz) forintot.

A Partnerek az ügyfél személyazonosságát nem ellenõrzik, a tranzakció során vélelmezik a kedvezmény igénybevételének szabályszerûségét. Ügyfél a fizetéskor kérheti adóügyi bizonylat kiállítását.

Szolgáltató a megszerzett kedvezményt tranzakciónként regisztrálja és a korábbi kedvezményekkel összesítve jegyzi. Ügyfél az Online Pénztárca fiókjában található keretösszeget a Szolgáltató által biztosított honlapon (www.onlinepenztarca.hu) követheti nyomon. Az itt feltüntetett adat a lekérdezés pillanatában minden esetre nézve irányadó.

A keretösszeg felhasználása kizárólag a Partnerek hálózatában végzett elfogadási tranzakcióval történhet. Amennyiben Ügyfél a fiókjából bármely, jelen Szabályzatban rögzített rendelkezés megsértése okán, Szolgáltató mérlegelése alapján kizárásra kerül, úgy Keretösszege a Programból kizárással elenyészik.

Az onlinePénztácába szerzett összegek mindig 6 hónapig állnak rendelkezésedre. Ez idő után minden hónap elején lenullázódnak a 6 hónapnál régebbi összegek.

Az Online Pénztárca fiókba tört összegû kedvezmény nem írható jóvá és nem vonható le, ilyen esetben a kerekítés szabályai alkalmazandók.

A Kedvezmény egészben, vagy részben történõ felhasználáskor, így az áru, vagy szolgáltatás ellenértékébe beszámításakor a kedvezményt elfogadó Partner kizárólagos joga, hogy saját, teljes ügyfélkörére kiterjedõen engedélyezze, vagy megtiltsa azt, amennyiben az összegyûlt kedvezmény (keretösszeg) mértéke a teljes vételárat eléri, vagy meghaladja, úgy a kedvezmény felhasználása teljes, vagy csak meghatározott hányadban legyen felhasználható a fizetés során.

Az Online Pénztárca fiókban jóváírt keretösszeg készpénzre, vagy bármilyen más, készpénzhelyettesítõ fizetõeszközre semmilyen körülmények között nem váltható át, így annak elfogadása ellenében pénzbeli, vagy más, készpénzhelyettesítõ fizetõeszközzel kifizetést teljesíteni minden esetben tilos.

Az Online Pénztárca fiókban jóváírt és kezelt Keretösszeg, mint árkedvezmény felhasználásának más, Partnerek által biztosított kedvezménnyel történõ összevonása lehetõségének bizosítása, vagy összevonásának korlátozása minden esetben Partner kizárólagos joga.

 

IV. Partneri együttmûködés

Partnerek jogosultak és kötelesek Ügyfél részére tévesen jóváírt kedvezmény módosítását kezdeményezni Szolgáltatónál írásban, indokolással ellátottan, illetõleg Kibocsátó Partnerek a módosítást maguk elvégezni. Kibocsátó Partner valamennyi módosításról elõzetesen, írásban értesíti Szolgáltatót. Kibocsátó Partner kedvezménykezelési jogköre - a partneri szerzõdés hatálya alatt - Szolgáltató befolyásától, felügyeleti jogkörétõl mentesen gyakorolható.

 

V. Felmondás

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság jogosult Ügyfeleknek az Online Pénztárca Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejûleg Ügyfél regisztrációját érvényteleníteni, Ügyfelet tiltólistára helyezni, illetõleg az Online Pénztárca fiókot zárolni, törölni, ha Ügyfél:

 • neki felróható okból hamis adatokat közöl a Szolgáltatóval,
 • Szolgáltató megítélése szerint a kedvezménnyel visszaélés történt,
 • valamely Partner visszaélés gyanúja miatt bejelentést tett Szolgáltatónál,
 • a Program mûködését, céljainak elérését vagy a többi résztvevõ jogos érdekeit veszélyezteti, vagy
 • a Szolgáltatás mûködésébe bármilyen módon beavatkozni próbál.

Azonnali hatályú felmondást követõen az Ügyfél, továbbá a szabálysértõ ügyfél magatartásából adódó következményeket kényszerûen viselõ Ügyfél az esetlegesen õt ért hátrány miatt sem léphet fel az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasággal szemben semmilyen igénnyel.

 

VI. A szolgáltatással kapcsolatos reklamáció, hibabejelentés, kapcsolattartás

A reklamáció bejelentése, hibabejelentés, kapcsolattartás írásban történhet, a www.onlinepenztarca.hu oldal ügyfélszolgálat rovatán mindenkor feltüntetett elérhetõségen.

Tranzakcióval kapcsolatosan a tranzakciót követõen Szolgáltató ügyfélszolgálata reklamációkat kizárólag az Ügyféltõl, illetve Ügyfél teljes bizonyítóerejû magánokiratban tett, és elektronikus aláírással ellátott írásbeli meghatalmazással eljáró meghatalmazottjától fogad el.

Ügyfél köteles minden, a reklamáció jogosságát alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával egyidejûleg Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a reklamáció elintézéséhez szükséges adatok nem állnak maradéktalanul Szolgáltató rendelkezésére, és a hiányokat Ügyfél Szolgáltató felhívására sem nyújtja be, Szolgáltató a reklamációt visszautasítja. A reklamáció ekképpeni visszautasításából eredõ kár Ügyfelet terheli.

Reklamáció a kérdéses tranzakció dátumától számított legkésõbb 1 éven belül jelenthetõ be. A határidõ jogvesztõ.

A tranzakció dátumának igazoltnak és ellenõrizhetõnek kell lennie, ezért az azt alátámasztó esemény dátumát az Ügyfélnek dokumentummal szükséges alátámasztania, ezért a vásárláskor kapott számlát, nyugtát, bizonylatokat a panasz elõterjesztésével egyidejûleg Ügyfél megküldeni köteles. Ügyfélszolgálat jogosult Partnerek közvetlen megkeresése útján is eljárni.

Ha Ügyfél a kapott felvilágosítással, panaszkezeléssel nem ért egyet, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési hatásköre, vagy harmadik személyt is érint(het) a panasz tárgyában hozott döntés, úgy Szolgáltató az érintett Partner(ekk)el egyeztetve kivizsgálja a panaszt és panaszos Ügyfelet írásban értesíti.

Szolgáltató nem jogosult a tranzakciók körében szavatossági igények kivizsgálására, e körben kizárólag az érintett Partner jogosult Ügyfél panaszát elbírálni és megfelelõ jogorvoslatot biztosítani. E körben, ha az Ügyfél kicserélési, illetõleg eredeti állapot helyreállítása iránt benyújtott igényének Partner helyt ad, úgy a szavatossági igény orvoslása körében visszatérített vételár a kedvezmény összegét nem tartalmazhatja, azonban a Partner dönthet úgy, hogy az általa biztosított levásárlási lehetõség keretösszegébe a kedvezményt beszámítja, ebben az esetben azonban az ismételt vásárlás után további kedvezmény nem írható jóvá.

A tévesen, Szolgáltató részére megküldött szavatossági panaszokat Szolgáltató változtatás nélkül, az Ügyfél egyidejû értesítése mellett átteszi az érintett Partnerhez elbírálás céljából.

A reklamáció ügyintézésének határideje a bejelentés idõpontjától számított 30 nap. Ügyfél a bejelentésében rendelkezhet arról, hogy az ügyfélszolgálattól milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz kérhetõ elektronikus levél, rögzített hívás vagy hagyományos postai levél formájában. Amennyiben Ügyfél ilyen módot nem jelöl meg, úgy Szolgáltató az Ügyfél regisztrációjakor megadott elektronikus címre küldi meg a választ. A reklamáció kivizsgálásának érdemi befejezéséig az érintett Online Pénztárca fiók nem szüntethetõ meg. Szolgáltató a telefonos megkeresés esetén jogosult a hívót személyes adatai alapján beazonosítani, illetve a telefonbeszélgetésrõl hangfelvételt készíteni, a reklamációk utólagos kezelése érdekében.

Amennyiben a reklamáció korábban már visszautasításra került, új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének idõpontjától számított 8 napon belül kezdeményezhetõ, az ismételt panasz indokoltságát alátámasztó további, a korábbi eljárásban figyelembe nem vett információk feltárásával és szükség szerint iratok csatolásával.

 

VII. Online Pénztárca fiók helyreállítása

Ügyfél a hozzáférési adatai körében jelszava elfelejtése, elvesztése esetén a Szolgáltatás online felületén új jelszót kérhet. Az új jelszó kérésének feltétele a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési cím létezése, ismerete és az ahhoz történõ hozzáférés.

 

VIII. Felelõsség kizárása

Szolgáltató nem felel a Partnerek Ügyfelekkel szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelõsségi kötelezettségekért.

Sem Szolgáltató, sem a Partnerek nem felelnek a kedvezménnyel kapcsolatos visszaélésekért, valamint az Online Pénztárca fiók hozzáférési adatainak elvesztése, ellopása következtében keletkezett károkért.

 

IX. A Szerzõdés, illetõleg az Online Pénztárca Program megszûnése

Jelen szolgáltatási szerzõdést az Ügyfél a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával, indokolás és idõbeli korlátozás nélkül felmondhatja, regisztrációja törlését kérheti. Szolgáltató a törlési kérelemnek 3 munka napon belül eleget tesz, a törlésrõl írásban, a regisztráció alkalmával megadott elektronikus levelezési címen értesíti Ügyfelet. A törlési kérelem a törlés megtörténtéig írásban visszavonható.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy az Szolgáltatás keretében a Partnerek ajánlatait Szolgáltató a részére közvetlenül, hírlevél formájában továbbítsa. Amennyiben ezen hozzájárulást az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint Ügyfél visszavonja, ezen nyilatkozatával az Online Pénztárca Programból Ügyfél kizárja magát, ezen nyilatkozata a szerzõdés felmondását jelenti. Szolgáltató az Ügyfél hozzájárulást visszavonó nyilatkozatára írásban tájékoztatja Ügyfelet a felmondás következményeirõl és az Online Pénztárca fiókban jóváírt Keretösszeg elvesztésérõl.

Ügyfél Online Pénztárca fiókjának törlésével az Online Pénztárca fiókban nyilvántartott Keretösszeg véglegesen és helyreállíthatatlanul elenyészik.

Az Online Pénztárca Programot az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság jogosult az Ügyfelek hozzájárulása nélkül, egyoldalúan megszüntetni. A Program megszüntetésérõl a Szolgáltató legalább 90 nappal a megszûnést megelõzõen tájékoztatja valamennyi regisztrált Ügyfelet a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címen, illetve a Szolgáltatás honlapján, valamint a Partnerek közreműködésével a Partnerek honlapján a megszûnés tényét és idõpontját közzéteszi. A 90 napos megszüntetési idõszak letelte után jóváírás már nem szerezhetõ és nem használható fel. Kedvezményt jóváírni a 90 napos megszûnési idõszak utolsó napjának 0:00 percéig lehet.

 

X. Egyéb rendelkezések

Az Online Pénztárca Programban való részvétel mindenkori feltétele a honlapon keresztül(www.onlinepenztarca.hu) a Szolgáltatásba történõ regisztráció.

Szolgáltató jogosult a rendszer jellemzõit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor, az Ügyféltõl függetlenül, egyoldalúan megváltoztatni, azzal, hogy a módosítás nem lehet visszamenõleges hatályú, az az Ügyfél által már megszerzett kedvezmény összegét nem érintheti. Errõl szóló tájékoztatás az Online Pénztárca Program weboldalán, valamint elektronikus hírlevél útján történik.

Ügyfél Online Pénztárca Programba történõ regisztrációjával jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi és magára nézve kötelezõnek ismeri el. Jelen, Általános Szerzõdési Feltételek elfogadása önkéntes, átgondolt, félreérthetetlen és határozott, a jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglalt tájékoztatáson alapul.

Jelen, Általános Szerzõdési Feltételek által nem érintett, Szolgáltató és Ügyfelek, valamint Szolgáltató és Partnerek jogviszonyában érintett kérdésekben a Szolgáltató, valamint a Partnerek által honlapon mindenkor közzétett, illetõleg Ügyfelek részére mindenkor közvetlenül közölt információk, a jelen Általános Szerzõdési Feltételekkel, valamint az Online Pénztárca Program Adatkezelési Szabályzatával összhangban értelmezve és alkalmazva irányadók.

Valamennyi, jelen Általános Szerzõdési Feltételek, valamint Partnerek által közölt információk által nem érintett kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az adott kérdés tekintetében általánosan alkalmazandó, Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok megfelelõen irányadók.

 XI. Online Tombola

 

 • Szervezői
  • Az onlineTombola szervezői AZ ONLINE GROUP Kft. Továbbiakban Szervezők.
 • A játékban történő részvétel feltételei:
  • A Játékban részt vehet minden nem cselekvőképtelen, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy - továbbiakban Játékos.
  • A Játékos aktív, rendeltetésszerűen létrejött onlinePénztárca fiókkal és érvényes onlineTombolával rendelkezik.
  • Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
 • A Játék időtartama
  • A Játék 2019. december 22. 00 óra 00 perctől a későbbiekben tájékoztatott ideig tart.
 • A játék során megnyerhető nyeremények:
  • A játék során meghatározott nyeremények.
 • Nyeremények átvétele
  • A Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott napi nyerő időpontot követően, legkésőbb 72 órán belül, majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal). A nyertes Játékosnak legkésőbb a második e-mail elküldését követő 1 naptári napon belül (tehát az első nyereményértesítéstől számított összesen 3 naptári napon belül) meg kell adnia adatait. Ellenkező esetben Játékos elesik nyereményétől. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre.
  • A nyereményeket a Szervezők megkísérlik átadni minden nyertesnek a sorsolást követően, legkésőbb 3 naptári hónapon belül.
  • A nyertes hozzájárul, hogy egy képet készítsünk a nyeremény átvételéről, amelyen szerepel a nyertes és a nyereménye. A készült képet az onlinePénztárca felhasználhat marketing célokra(Social media platformokon) mely nem teljesülés esetén a sorsolásból kizárásra kerül.
  • A szervezőket Nyeremények a fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.
 • Vegyes rendelkezések 
  • A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállal.
  • Szervezők kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntessék.
  • A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassák.
  • A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
  • A szervezők fenntartják a jogot a Játék módosítására vagy megszüntetésére.
  • A Szervezők fenntartják a jogot a Játékos reklamációjának elutasítására.
Nyerj Te is
az onlineTombolával!
Vegyél részt TE is INGYENES játékunkban!
Hamarosan jönnek az új nyeremények!
Tombolázok
Bezár
villamajanlatok-widget Villámajánlatok villamajanlatok-widget
Szuper spórolás
LIMITÁLT IDEIG
Megnézem